+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY POŚREDNICTWA
W SPRZEDAŻY LUB WYNAJMIE:

Chcąc zawrzeć z naszym Biurem umowę o pośrednictwo w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości czy spółdzielczego prawa niezbędne będzie przedłożenie aktualnych dokumentów, które pozwolą nam na zweryfikowanie stanu prawnego i własności.

Dokument tożsamości to dowód osobisty lub paszport.

Umowę pośrednictwa może zawrzeć właściciel nieruchomości (reprezentant, jeśli właścicielem jest osoba prawna) lub jego pełnomocnik jeśli wylegitymuje się stosownym pełnomocnictwem.
W przypadku współwłasności umowę muszą podpisać wszyscy współwłaściciele (chyba, że przedmiotem umowy będzie udział we współwłasności), natomiast w przypadku spółki – osoby uprawnione do jej reprezentowania.

Do zawarcia umowy pośrednictwa osoba fizyczna powinna legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz podać stan cywilny. A osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna dodatkowo podać numer NIP lub REGON.

Do zawarcia umowy pośrednictwa przez spółkę prawa handlowego niezbędny jest numer KRS, uchwała o zbyciu nieruchomości lub jej części lub umowa spółki jeśli określa regulacje odmienne od KSH). Umowę może zawrzeć osoba – osoby uprawnione do reprezentacji Spółki zgodnie z KRS, legitymując się dokumentem tożsamości.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu nieruchomości : 

Mieszkanie :

 • dokument potwierdzający własność (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie o posiadanym prawie, w przypadku nieruchomości dokument zawierający numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej (zarządcy wspólnoty)
 • zaświadczenie – informacja czy istnieją Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej obciążające członków wspólnoty ponad ustalony czynsz miesięczny)

Budynek

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • rzut kondygnacji (jeśli właściciel posiada)
 • zezwolenie na budowę, dziennik budowy, dokumentacja techniczna i projektowa – w przypadku budynku w stanie budowy lub nie oddanego do użytkowania

Działka na terenie miasta Krosno:

 • wypis z ewidencji gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Działka poza terenem Krosna:

 • wypis z ewidencji gruntów
 • mapa z siecią uzbrojenia
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gmin

  

WAŻNE !

Nieruchomość zakupiona w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy stanowi majątek wspólny małżonków, nawet jeśli w księdze wieczystej jako nabywca figuruje tylko jeden z małżonków (nie dotyczy to nabycia ze środków pochodzących z majątku osobistego, który został udokumentowany lub potwierdzony przez współmałżonka).

 

Nieruchomość zakupiona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostającą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy – stanowi majątek wspólny małżonków (nie dotyczy sytuacji jak wyżej).

 

Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

 

 

.