+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które weszły w życie z dniem 25.05.2018 r. przedstawiamy Państwu zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Polityka Prywatności

zasady ochrony pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik czytając, przeglądając lub używając serwis internetowy www.vivakrosno.com.pl lub www.facebook.com/vivakrosno/ akceptuje poniższe zasady.
 2. Materiały zamieszczone na naszej stronie oraz profilu Facebook nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec NIERUCHOMOŚCI „VIVA” Witold Szymański
 3. Dokładamy wszelkich starań aby zamieszczone informacje były w pełni prawdziwe, aktualne i pozbawione błędów. Jednak z uwagi na to, że korzystamy także z informacji udzielanych nam przez osoby trzecie (właściciela, pełnomocnicy) oraz możliwość zaistnienia błędów w dokumentacji niemożliwych do zweryfikowania na tym etapie – nie jesteśmy w stanie udzielić gwarancji co do kompletności oraz aktualności informacji zamieszczonych na stronie Serwisu.

§ 2. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem Państwa danych jako klientów i kontrahentów w ramach naszej działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz jako użytkowników portalu vivakrosno.com.pl jest niezmiennie firma NIERUCHOMOŚCI „VIVA” Witold Szymański, z siedzibą w Krośnie (38-400), przy ul. Lwowskiej Nr 10, NIP: 684-100-36-26, REGON: 370241330 (dalej : Administrator).
 2. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO.( tekst )
 4. Administrator uzyskuje dane osobowe :
 1. bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub ich pełnomocników
 2. z rejestrów i dokumentów do wglądu do których uprawnia go Art. w art. 181a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz 741 z późn. zm.) dalej : UoGN (tekst)
 3. za pomocą plików cookies na portalu www.vivakrosno.com.pl

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe :

 1. dane uzyskane przy korzystaniu z portalu vivakrosno.com.pl w postaci pików cookies
 2. dane z portali społecznościowych oraz portali ogłoszeniowych, które jako ich użytkownicy podajecie Państwo lub udostępniacie jako publiczne min. imię, nazwisko, nick, adres e-mail, lokalizacja, telefon i in.
 3. dane wymagane do prezentacji nieruchomości celem zidentyfikowania osoby, której udziela się danych o nieruchomości oraz ją prezentuje tj. imię i nazwisko, seria i numer ważnego dokumentu tożsamości, numer PESEL, telefon kontaktowy, opcjonalnie e-mail kontaktowy
 4. dane wymagane do zawarcia umowy pośrednictwa, w celu identyfikacji osoby/osób będących stroną takiej umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności pośrednictwa określonych w art. 179b UoGN tj. : imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój majątkowy, adres zamieszkania, dane identyfikujące dokument tożsamości oraz datę jego ważności, numer PESEL, telefon kontaktowy, opcjonalnie e-mail kontaktowy opcjonalnie numer rachunku bankowego, adres do doręczeń, dane identyfikujące nieruchomość oraz podstawy jej nabycia, dane o warunkach transakcji.

6. Dane Państwa będą przetwarzane w celu :

 1. zawarcia i wykonania zapisów umowy pośrednictwa, o której mowa w Art. 180.1 UoGN (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy NIERUCHOMOŚCI „VIVA” Witold Szymański tj. marketingu bezpośredniego własnych usług, dochodzenia praw wynikających z umowy pośrednictwa, ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nieudostępnienie będzie skutkowało niemożnością zawarcia takiej umowy.
 2.  Nie sprzedajemy Państwa danych, nie wykorzystujemy ich, ani nie udostępniamy do celów masowego marketingu.
 3. Dane osobowe w pełnym zakresie udostępniane są:
 1. Kancelariom Notarialnym, którym powierzane jest sporządzenie aktów notarialnych i poświadczeń,
 2. osobom będącym drugą stroną transakcji
 3. do programu obsługującego bazę danych LocumNet On-Line firmy NSoft SA z siedzibą w Poznaniu

10. Dane osobowe w ograniczonym zakresie udostępniane są :

 1. poprzez publikację ofert nieruchomości na portalach ogłoszeniowych i społecznościowych,
 2. rzeczoznawcom majątkowym,
 3. tłumaczom przysięgłym,
 4. geodetom,
 5. przedstawicielom poszczególnych wydziałów administracji publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców i wspólnot mieszkaniowych,
 6. współpracującym z NIERUCHOMOŚCI „VIVA” biurom nieruchomości,
 7. podmiotom wspierającym procesy księgowe.

11. Prawa, które przysługują każdej osobie, której dane przetwarzamy:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(Art. 15 RODO), ich sprostowania (Art. 16 RODO)
 2. prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO) przysługujące w określonych przypadkach
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (Art. 18 RODO)
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (Art. 21 RODO),
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem i przepisami RODO przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem).
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W przypadku usunięcia, cofnięcia zgody czy sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, gdy złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji tej umowy w całości lub w części, działanie takie może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy i zastosowanie będą tutaj miały zapisy umowy o wypowiedzeniu przez Zamawiającego .
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy :
 1. dane osób którym prezentowane były nieruchomości – do czasu zakończenia umowy tej nieruchomości dotyczącej,
 2. dane osób, które zawarły umowę pośrednictwa – przez okres świadczenia usługi oraz okres wymagany przez przepisy podatkowe
 3. dane osób, które były stroną umów, o których mowa w Art. 179b UoGN – przez czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania plus okres wynikający z przepisów podatkowych.
 4. dane osób co do których występują roszczenia o zapłatę – przez okres 10 lat od dnia wystąpienia roszczenia – z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

14. Prawa, o których mowa w ust. 11 mogą Państwo realizować kontaktując się z nami :

 1. listownie na adres: NIERUCHOMOŚCI „VIVA” 38-400 Krosno, ul. Lwowska 10,
 2. za pośrednictwem e-mail: biuro@vivakrosno.com.pl

§3 Bezpieczeństwo danych

 1. W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, jak również przed przetwarzaniem i naruszaniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, ze zebrane dane są przetwarzane :
 1. zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość „)
 2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie lub umownie uzasadnionych celach(„ograniczenie celu”)
 3. adekwatnie i w sposób ograniczony do danych niezbędnych do realizacji celów do których są przetwarzane („minimalizacja danych”)
 4. dbając o prawidłowość i aktualność („prawidłowość”)
 5. w formie umożliwiającej identyfikacje osoby, której dane dotyczą i przez okres nie dłuższy niż określone w celach przetwarzania („ograniczenie przechowywania”)
 6. w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym ochronę przed ich niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych („integralność i poufność”).

§3 Zastrzeżenia prawne i postanowienia końcowe

 1. Zawartość serwisu vivakrosno.com.pl oraz treści publikowane na profilu Facebook i portalach ogłoszeniowych są własnością NIERUCHOMOŚCI „VIVA” Witold Szymański i są chronione przepisami prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim (Dz. U.94/24/83 z późn. zm.)
 2. NIERUCHOMOŚCI „VIVA” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników tych serwisów, czy osoby trzecie w związku z ich nieodpowiednim wykorzystaniem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom serwisów lub osobom, których dane przetwarza zgodnie z Art. 6 RODO niezamówionych wiadomości e-mail i SMS nie będących informacją handlową, a w szczególności informacje o zmianach w Polityce Prywatności czy funkcjonowaniu serwisu lub biura)
 4. W portalach i serwisach mogą być umieszczone linki (np. jako logotypy podmiotów trzecich), które w razie aktywacji przekierowują użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, ani nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach czy związaną z nimi politykę prywatności, a co za tym idzie ochronę Państwa danych.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności, jednak zapewnia, że o zmianach tych użytkownicy będą każdorazowo informowani, oraz, że takie zmiany nie będą miały wpływu na zakres bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych Administratorowi.
.